Prečo stúpajú ceny energií.

V roku 2022 sa budú výrazne zdražovať ceny energií – elektrina, plyn, teplo. Prečo prichádza opäť neprimerané zvyšovanie oproti minulému roku, hovoríme s energetickou ombudsmankou a členkou Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) pre energetiku a legislatívu JUDr. Monikou Jankovičovou.

Má vláda možnosti a vhodné riešenia, aby sa zastavilo takéto skokové zdražovanie cien predovšetkým pre domácnosti,ako to počujeme v týchto dňoch?

Koncovú cenu napríklad elektriny tvoria tri zložky ceny – cena komodity obchodovateľná na burze tvorí približne 30 až 40 %, cena distribučných poplatkov tvorí ďalších asi 30 % a cena ostatných poplatkov približne 30 %.Tak ako sa obchodujú akcie na medzinárodných trhoch alebo rôzne komodity, napríklad káva, pšenica a ropa, tak sa na medzinárodných trhoch obchoduje aj s energiami.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako štátny orgán spadajúci pod Ministerstvo hospodárstva SR dlhoročne odsúhlasuje cenu komodity pre dodávateľov energie regulačným vzorcom, na základe ktorého sa cena energie pre domácnosti napríklad na rok 2022 vypočítava z priemerných cien na burze za prvých šesť mesiacov v roku 2021. Takže priemerná cena energie (elektrina a plyn) za prvý polrok 2021 dosahovala skokové zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu v roku 2020 a rast cien naďalej pokračuje v roku 2021. Samozrejme, od takejto priemernej ceny energetické spoločnosti potom odvodzujú ceny pre spotrebiteľov. Spotrebiteľ nemá žiadnu možnosť ovplyvniť cenu energie na burze.

Ale Úrad pre reguláciu sieťových odvetví takúto možnosť predsa má…

Áno,môže zmeniťregulačný vzorec a nastaviť ho tak, aby zmiernil skokové zvýšenie cien energií ovplyvnené nákupom energií na medzinárodnej burze v prospech spotrebiteľov, respektíve vytvoriť nový regulačný vzorec.Čo sa týka cien za distribučné poplatky, aj tam má štátny úrad URSO možnosti ovplyvniťich cenu.Jednou zo zložiek je tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), z ktorej sa financujú obnoviteľné zdroje energie, čiže firmy, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Túto výrobu štát dotuje výrobcom tak, že im hradí rozdiel medzi výkupnou cenou stanovenou vo vyhláške a cenou elektriny na burze. A preto má URSO možnosť vstúpiť a otvoriť tieto cenové konania v zmysle §17 ods. 2 zákona o regulácii v sieťových odvetviach a okamžite znížiť hodnotu TPS tak, aby sa znížila aj koncová cena za dodávku elektriny pre domácnosti. Ďalšími možnosťami súčasnej vlády by mohlo byť napríklad oslobodenie tovarov a služieb súvisiacich s dodávkou energie od DPH, tá je v súčasnosti 20 %, znížiť primerané zisky energetickým firmám,tie sú zahrnuté v cenách pri dodávke elektriny pre domácnosti vo výške max. 8 % a pre malý podnik max. 16 %, a iné riešenia.

Z toho jednoznačne vyplýva, že URSO má dostatočné nástroje na to, aby zabránil zvyšovaniu cien napríklad elektriny v roku 2022 pre zraniteľných odberateľov. Využíva dostatočne svoje kompetencie URSO na to, na čo bol zriadený?

Štátny úrad URSO by mal dohliadať na ceny energie a regulovať ich tak, že ak hrozí výrazné zvýšenie cien domácnostiam a malým podnikateľom, musí nastaviť také pravidlá energetickým firmám, aby zvýšenie cien nespôsobilo spotrebiteľom energetickú chudobu, respektíve, aby nenabúralo výrazným spôsobom rozpočet domácností a konkurencieschopnosť malých podnikov na trhu.To znamená, že hlavným účelom, kvôli čomu vznikol štátny úrad, je regulovať ceny energie tak, aby boli na prospech iba slabšej strany – zraniteľných odberateľov (to sú domácnosti a malé podniky), a nie na prospech energetických monopolov, podnikateľov. Preto sa domnievam, že URSO nevyužíva dostatočne svoje kompetencie v cenových konaniach, ako mu to ukladá zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a nie je dostatočne dôrazným účastníkom v cenových konaniach voči energetickým firmám. Obávam sa, že aj URSO svojím nedôsledným konaním spôsobil v minulosti a naďalej bude spôsobovať zvyšovanie energetickej chudoby určitej časti obyvateľstva a bude sa podieľať na slabom rozvoji malých podnikateľov, ktorí sú nosným pilierom hospodárstva. Taktiež si myslím, že štát by mal v budúcnosti upraviť Zákon o regulácii tak, aby účastníkom cenového konania boli aj zástupcovia spotrebiteľov a malých podnikateľov, keďže rozhodujú o cenách za dodávku energie bez ich možnosti sa vyjadriť k danej problematike.

Ďalšími možnosťami súčasnej vlády by mohlo byť napríklad oslobodenie tovarov a služieb súvisiacich s dodávkou energie od DPH, tá je v súčasnosti 20 %, znížiť primerané zisky energetickým firmám, tie sú zahrnuté v cenách pri dodávke elektriny pre domácnosti vo výške max. 8 % a pre malý podnik max. 16 %, a iné riešenia.

Zdroj: Publikované v týždenníku Slovenka 10/2021 – Prečo stúpajú ceny energií?