Energetická ombudsmanka napísala list ministrovi hospodárstva, kritizujúci prijatú legislatívu

Minister hospodárstva Karel Hirman v týchto dňoch dostal list od energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej o škodlivosti prijatej energetickej legislatívy.

List upozorňuje na prijatie škodlivej energetickej legislatívy zo dňa 22.06.2022 (parlamentná tlač 975) – schválená novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach s účinnosťou od 01.10.2022. Uvedená novela môže spôsobiť drvivej väčšine obyvateľstva a malých podnikateľov nemožnosť si zaplatiť energie, resp. môže dôjsť k prepadu do tzv. energetickej chudoby alebo k zániku väčšinu malých podnikateľov.

“Poslanci NR SR novelou schválili deregulovanie cien za dodávku elektriny a plynu v cenových konaniach pre zraniteľných odberateľov, v čase kedy trhové ceny na veľkoobchodných trhoch boli štvornásobné vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Poslanci schválili, že od 01.01.2023 všetci zraniteľní odberatelia budú platiť za dodávku elektriny a plynu vo faktúrach za trhové ceny, bez ohľadu na to či majú v peňaženkách na to dostatočné príjmy, ” poznamenáva pani Monika Jankovičová.

Podľa nej v zmysle vyššie uvedeného tvrdenia prikladám pre porovnanie podstatné ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach platné a účinné do 30.09.2022 a od 01.10.2022, čo potvrdzuje aj Dôvodová správa k tejto novele:

  • 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. (do 30.09.2022): „Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite.“
  • 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. (od 01.10.2022): „Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané a konkurencieschopné ceny a v určenej kvalite.“
  • 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. (do 30.09.2022): „Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami.“

 

  • 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. (od 01.10.2022): „Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami. Cena za dodávku elektriny podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo cena za dodávku plynu podľa § 11 ods. 5 písm. b) musí zahŕňať predpokladané náklady na nákup elektriny alebo plynu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou alebo plynom, ostatné ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vo výške určenej podľa § 40 ods. 1 písm. h).“


To, že v júni 2022 bola prijatá novela zákona č. 250/2012 Z. z., ktorá môže poškodiť väčšinu zraniteľných odberateľov od 01.01.2023 len potvrdzuje, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  v rýchlosti predložil v NR SR ďalší energetický návrh, novelu zo dňa 05.09.2022 so zavedením inštitútu všeobecného hospodárskeho záujmu ale iba na elektrickú energiu, čo sa okamžite pripomienkovalo s požiadavkou rozšírenia  všeobecného hospodárskeho záujmu aj na dodávku plynu.  V dôvodovej a predkladacej správe návrhu novely zákona navrhovateľ uvádza, že môže dôjsť k ohrozeniu väčšiny obyvateľstva energetickou chudobou z dôvodu ak by sa zohľadnila súčasná úroveň trhovej ceny elektriny a plynu na burze v koncových cenách, preto navrhuje prijať inštitút všeobecný hospodársky záujem.

Ako zdôrazňuje pani Monika Jankovičová,  na základe vyššie uvedeného máme za to a navrhujeme, aby sa neodkladne pripravila novela spornej energetickej legislatívy tak, ako bola pred jej prijatím v júni 2022, resp. aby všetci zraniteľní odberatelia mali dostupnosť tovarov a služieb v energetike za primerané a rozumné ceny, len na základe svojich peňaženiek, príjmov.  Slovenský energetický trh ešte nie je pripravený na dereguláciu cien dodávok energií a regulovaných činností.

Okrem  pána ministra hospodárstva pána Karla Hirmana, pani Monika Jankovičová o probléme informovala europoslanca, pána Ivana Štefanca.

Monika Jankovičová, Energetický Ombudsman.

Zdroj: Publikované v denníku Finančné Noviny,