Ústavné právo každého na „dodávku energie za primerané ceny “ máme garantované už roky

V súvislosti z energetickou krízou, v týchto dňoch niektoré občianske združenia navrhli prezidentke SR a poslancom Národnej rady SR zmenu Ústavy SR, aby v ústave boli určitej skupine obyvateľov (seniori s nízkymi príjmami a iné nízkopríjmové domácnosti) zakotvené ústavné práva na dodávku tepla, elektriny a vody za primerané ceny.

Je potrebné upozorniť, že už roky majú občania garantované tieto práva v Ústave Slovenskej republiky (SR)a to v článkoch 19 a 39.  Ústava SR garantuje každému zachovanie ľudskej dôstojnosti, t. j. ústavné právo každého na dôstojné bývanie s čím je spojená dodávka energie do obydlia, priestoru ako aj právo občanov na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pričom každý kto je v hmotnej núdzi má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

Je nevyhnutnou životnou potrebou každého v tejto krajine variť, svietiť, mať teplo a nezávadnú vodu za dostupné ceny do obydlia každého. Bolo by vhodné skôr sa zamyslieť nad minuloročnou prijatou zmenou škodlivej energetickej legislatívy poslancami Národnej rady SR z júna 2022 – § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou sa prestalo garantovať zraniteľným odberateľom (domácnostiam, malým podnikateľom, zariadeniam sociálnych služieb …) právo na dodávku energie (voda, teplo, elektrina a plyn) za primerané ceny od 01.01.2023, a nenavrhovať občianskymi združeniami nelogické a nesystémové zmeny v ústave.

V júni 2022 poslanci Národnej rady SR odsúhlasili, že „dodávatelia elektriny a plynu musia v cenách za dodávku elektriny/plynu zahrnúť, premietnuť predpokladané náklady na nákup elektriny alebo plynu (nákup komodity) na veľkoobchodnom trhu s elektrinou/plynom (na burzách)“, ostatné ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, do cenových konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Do dátumu tejto legislatívnej zmeny nebolo možné premietnuť nákupné ceny elektriny/plynu zakúpené na burze do cenových konaní URSO.

Kvôli tejto prijatej legislatíve v súčasnosti dostávajú domácnosti a malí podnikatelia zálohové faktúry na dodávku elektriny, plynu alebo tepla s min. 100% navýšením a vyššie v porovnaní s rokom 2022. Na túto skutočnosť boli písomne upozornení energetickou ombudsmankou najvyšší štátni predstavitelia vrátane pána Karola Hirmana ministra hospodárstva, žiaľ bez akejkoľvek nápravy s odôvodnením, že ceny za dodávku energií sa zastropujú, vláda pripravuje kompenzačné príspevky, je podpísané memorandum o nezvyšovaní cien za elektrinu. Preto súhlasím s vyjadreniami najvyšších ústavných činiteľov a odborníkov na ústavné právo, že nie je
nevyhnutná zmena Ústavy SR, ale naopak je potrebná rýchla zmena energetickej legislatívy.

JUDr. Monika Jankovičová, energetická ombudsmanka (EO)

 

Zdroj: Publikované v denníku Finančné Noviny,
https://financnenoviny.com/ustavne-pravo-kazdeho-na-dodavku-energie-za-primerane-ceny-mame-garantovane-uz-roky/